Reverte

نوشته شده توسط Super User on . Posted in Paint & Coating

Reverte

شرکت  Reverteدارای  سابقه ای بسیار طولانی در تولید کربنات کلسیم میکرونیزه می باشد.

کربناتهای کلسیم معدنی میکرونیزه پوشش دار و بدون پوشش تولید شده  دارای دانه بندی 8/0 الی

5/1 میکرون می باشد . این کربناتهای کلسیم میکرونیزه قابلیت  جایگزین درصدی ازاکسید تیتان

مصرفی در رنگهای ساختمانی و صنعتی بر پایه آب یا حلال را دارا میباشند.

از نمونه های شاخص این کربنات ها می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

Micral Opac Extra: کربنات کلسیم میکرونیزه با دانه بندی 8/0 میکرون قابل استفاده در انواع

رنگهای پایه آب و مرکب های پایه آب .

Calcipore®160TAL: کربنات کلسیم پوشش دار با دانه بندی 5/1 میکرون قابل استفاده در

انواع رنگهای ساختمانی که می تواند جایگزین درصدی از تیتان در فرمولاسیون شود.

Micral WT: کربنات کلسیم پوشش دار با دانه بندی 8/0 میکرون قابل استفاده در انواع رنگهای

ساختمانی که می تواند جایگزین درصدی از تیتان در فرمولاسیون شود.